Chengdu, China
Copyright © 2006 Y & J Publishing. All rights reserved.
2006
Shamrock nightclub, Chengdu March 2006